WP Rocket là một plugins bộ nhớ cache giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất để cải thiện tốc độ tải của các trang web WordPress. Với plugin WP Rocket, bạn sẽ không phải lo lắng về việc tốc độ tải trang web của mình, hay thoát khỏi đánh giá khắt khe của google đối với trang web. Plugin WP Rocket sẽ giúp bạn tăng tốc toàn diện cho website của bạn một cách nhanh nhất.

Tuy nhiên, giá mua bản quyền của WP Rocket thì khá là cao với các bạn mới tiếp cận(thấp nhất là $49 với 1 website).

Hướng dẫn Activate Plugin WP Rocket bản mới nhất không cần License code

Link tải bản mới nhất: https://github.com/wp-media/wp-rocket/releases (source này khi tải về sẽ thiếu thư mục vendor nên plugin sẽ không hoạt động luôn, có thể dùng vendor của các bản thấp hơn)

Đầu tiên, bạn truy cập và mở file theo đường dẫn sau: wp-content/plugins/wp-rocket/inc/functions/options.php

Tìm (Crtl + F) đoạn code bên dưới: (Nên sửa bằng Sublime Text, VS Code, Notepad++)

function rocket_valid_key() {
	$rocket_secret_key = get_rocket_option( 'secret_key' );
	if ( ! $rocket_secret_key ) {
		return false;
	}

	$valid_details = 8 === strlen( get_rocket_option( 'consumer_key' ) ) && hash_equals( $rocket_secret_key, hash( 'crc32', get_rocket_option( 'consumer_email' ) ) );

	if ( ! $valid_details ) {
		set_transient(
			'rocket_check_key_errors',
			[
				__( 'The provided license data are not valid.', 'rocket' ) .
				' <br>' .
				// Translators: %1$s = opening link tag, %2$s = closing link tag.
				sprintf( __( 'To resolve, please %1$scontact support%2$s.', 'rocket' ), '<a href="https://wp-rocket.me/support/" rel="noopener noreferrer" target=_"blank">', '</a>' ),
			]
		);

		return $valid_details;
	}

	delete_transient( 'rocket_check_key_errors' );

	return $valid_details;
}

Đoạn code trên nằm ở dòng 533 -> 540 đối với phiên bản 3.x.x , các phiên bản khác các bạn chịu khó tìm 🙂

Thay thế bằng:

function rocket_valid_key() {
	return true; 
}

Mở tiếp: wp-rocket\wp-rocket.php

Tìm:

defined( 'ABSPATH' ) || exit;

Thêm xuống dưới:

delete_transient( 'rocket_check_key_errors' );

$consumer_data = [
	'consumer_key'  => '********',
	'consumer_email' => '[email protected]',
	'secret_key'   => hash( 'crc32', '[email protected]' ),
];

update_option( 'wp_rocket_settings', array_merge( get_option( 'wp_rocket_settings', [] ), $consumer_data ) );

add_filter( 'pre_http_request', function( $pre, $parsed_args, $url ) {
	if ( strpos( $url, 'https://wp-rocket.me/valid_key.php' ) !== false ) {
		return [
			'response' => [ 'code' => 200, 'message' => 'ОК' ],
			'body'   => json_encode( [ 
				'success' => true,
				'data'  => $consumer_data,
			] )
		];
	} else if ( strpos( $url, 'https://wp-rocket.me/stat/1.0/wp-rocket/user.php' ) !== false ) {
		return [
			'response' => [ 'code' => 200, 'message' => 'ОК' ],
			'body'   => json_encode( [
				'licence_account'  => '-1',
				'licence_expiration' => 1893456000,
			] )
		];
	} else {
		return $pre;
	}
}, 10, 3 );

Lưu lại và truy cập vào Admin CP của bạn để tận hưởng thôi.

Nguồn: tieuca