Nhập token của bạn:


Nhập id trang (hoặc nhóm, hoặc cá nhân) chứa bài đăng (post) cần đếm:
Tìm trên findmyfbid.com


Nhập id bài đăng (post), mỗi id một dòng nhé


Danh sách đã lọc

STT ID Bài Đăng Like Comment Share

Source: Nguyễn Nam Long